Csővárberki Vagány

 Nord z Pufiho Parku - Antaresi-Láng Gyopár
gew: 10.07.2007.
HD frei (HD-A)
Gemäss DNA Test nicht Träger des Langhaar-Gens
Besitzer: Szabó László

 

Erfolge:

Körung

Ausstellung:
Arbeit:

Anlageprüfung (AV)
Herbstzuchtprüfung (ÖTV)
Feld/Wasserprüfung (VMV)
FT:Cserkeszőlő: 14 Punkten
FT:Cserkeszőlő: 15 PunktenWEITERE BILDER VON VAGÁNY:

.